Privacyverklaring

Internationale Psychotherapie & Coaching Marianne van Hoeve kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren wanneer er geen persoonsgegevens verwerkt worden. Uw privacy is voor ons van groot belang. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:
– Alleen gebruiken om onze (ambtelijke) taken en werkzaamheden uit te voeren.
– Niet verzamelen of gebruiken voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring.
– Zorgvuldig beveiligen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Marianne van Hoeve. U dient zich ervan bewust te zijn dat Marianne van Hoeve niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Het gebruik van persoonsgegevens

 

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst goed te kunnen uitvoeren.

 

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten zolang als naar de aard van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling. In enkele gevallen vragen wij naar uw persoonlijke gegevens indien die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u verstrekt.

Derden
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Onze werknemers zijn middels een getekende overeenkomst verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging
Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om gegevens over het internet te verzenden.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
Wanneer wij uw gegevens verwerken dan heeft u recht op inzage in die gegevens. Wanneer u twijfelt of de gegevens juist, volledig of ter zake dienend zijn dan kunt u deze schriftelijk onder vermelding van de reden opvragen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd toelichten waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd.

Web bezoek
Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Wij gaan niet na wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat. In een cookie zit informatie opgeslagen. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben geen of slechts geringe gevolgen voor de privacy van de bezoeker van de website.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of emailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang tot onze diensten of website ontzeggen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Indien een wettelijk voorschrift dat verplicht zullen wij gegevens ter beschikking stellen.

Vragen en feedback
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan marianne.vanhoeve@gmail.com. Ook wijs ik u hierbij op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.